!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering och ombyggnad i egen lägenhet

 Varje bostadsrättshavare ansvarar för renovering av den egna lägenheten. Du som är hyresgäst får inte göra särskilt mycket ändringar i lägenheten utan skriftligt tillstånd av styrelsen. Bostadsrättshavare har större frihet, men ska kontakta styrelsens tekniska ansvarig innan arbetet med någon ombyggnad påbörjas.

Den bostadsrättshavare, som låter utföra underhålls-/ reparations-/ renoverings-/ ändringsarbeten i sin lägenhet är ytterst ansvarig för arbetets utförande och även för dess konsekvenser, som kan komma av dessa arbeten såväl under arbetets genomförande, som efter dess slutförande. Detta gäller oavsett om arbetet utförts i egen regi eller av anlitad entreprenörsfirma samt oberoende av arbetets omfattning. Detta innebär att bostadsrättshavaren formellt betraktas som byggherre för arbetet i lägenheten, vilket definieras i 9 Kap. 1§ Plan- och bygglagen (PBL) och är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-/ rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.

 

Enligt 14 § stadgarna får bostadsrättshavaren inte göra någon avsevärd förändring i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Ombyggnad som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme är exempel på förändringar som inte får vidtas förrän först styrelsen och sedan eventuell myndighet gett tillstånd. Bostadsrättshavaren svarar för att ansöka om prövning av nödvändigt tillstånd hos berörd myndighet. Om ombyggnaden kräver besiktning av extern besiktningsman ska bostadsrättshavaren stå för kostnaden för besiktningen.

Observera att för vissa arbeten, t ex i våtutrymmen, krävs särskild behörighet. Annars gäller inga försäkringar om någon skada skulle uppstå.

Bostadsrättsföreningen ersätter inte bortbilning och återgjutning av fuktskadad betong ner till fuktspärr vid badrumsrenovering. Även kravet att byta golvbrunn samt avloppsrör ut till stående stam, ska gälla för att få renoveringstillstånd för att renovera badrum. Dessa åtgärder bekostas av bostadsrättsinnehavaren själv.

Se till att den hantverkare du anlitar alltid kontaktar HSB Stockholm om t.ex. vattnet behöver stängas av. Det inträffar då och då skador eller andra problem när hantverkare "prövar sig fram" för att hitta rätt kran i källaren.

Observera att inga åtgärder som påverkar husets utseende får vidtas utan att styrelsen har gett sitt tillstånd. I sammanhanget bör påpekas att det är förbjudet att ta bort en eller flera vindskivor från balkongen. Se Lysbombens A till Ö Balkong! Se även Lysbombens A till Ö Ombyggnad och Renovering.

 

Följande åtgärder behöver tillstånd från styrelsen:

 1. Ingrepp i bärande konstruktion (golv, vägg, tak)
 2. Ändring av befintlig ledning för avlopp, värme, gas, eller vatten, eller ventilation.
 3. Ventilationssystemet i lägenheterna inklusive, ventilationsdon, springventiler får inte ändras, blockeras, byggas in eller fyllas med byggrester. Spisfläktar får ej anslutas till lägenhetsventilationen.
 4. Annan väsentlig förändring av lägenheten så som renovering av badrum och kök.

Styrelsen får vägra tillstånd om åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhålls. Förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Vissa förändringar kräver bygglov och många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal. Slå upp flik 3 Renovering och ombyggnad i egen lägenhet och läs igenom vad som står där.

För ombyggnad av lägenhet krävs tillstånd från styrelsen. Blankett finns att ladda ner från hemsidan.

Du måste även prata med Paula Thunberg Bertolone i styrelsen på tel. 0702-635522 innan du sätter i gång. Föreningen har köpt en slagborrmaskin som du kan låna om du vill borra i betongen själv.

Om du har planer på att renovera badrummet är det också viktigt att titta på flik 3 och läsa styrelsens policy om ansvarsfördelning mellan medlemmar och föreningen för fukt i badrumsgolv.

När huset byggdes vid 60-talets början var köksfläktar inte en självklarhet. Ventilerna i köken anpassades istället för att klara av matoset. Det innebär att det inte är tillåtet att installera en vanlig köksfläkt eftersom husets ventilationssystem då saboteras. En kolfilterfläkt går däremot bra. För att den ska vara effektiv måste kolfilterpaketet bytas med jämna mellanrum, t.ex. vartannat år.

Vid rörmokeriarbeten som kräver avstängning av vattnet ska övriga boende i god tid meddelas dag och tid. Det är också nödvändigt att i god tid meddela vår tekniska förvaltare HSB Stockholm, eftersom det endast är deras personal som får göra själva avstängningen. Det är absolut förbjudet att hantverkaren eller du själv stänger av vattnet då risken för skador på vattenledningar är stor.

 

Störande arbeten

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 08.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras.

 

Byggavfall och storsäckar

 

Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, och parken. Även förgårdsmark som ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats.

 

Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du renoverar din egen lägenhet eller lokal är det du som är ansvarig.  Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.

 

Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.  Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan. Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

 

Tänk på:

 • Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
 • Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.
 • Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.http://foretag.stockholm.se/upplatelserFöreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.
 • http://www.anmalstorsack.se/
 • Mer info kan du hitta på:
 • http://foretag.stockholm.se/upplatelser

  http://www.anmalstorsack.se/

  Föreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.

   Bostadsrättshavaren ansvarar för att allmänna utrymmen städas om det kommit skräp där i samband med reparationer i lägenheten eller av annat skäl.

  Du kan även kontakta HSB Stockholm om du behöver hjälp med mindre reparationsarbeten i hemmet mot betalning. Kontakta HSB för kostnadsförslag.

Se även flik på hemsidan: Renovering och ombyggnad i egen lägenhet.

 

 

 

 

Dokument

Renoveringsansökan skrivbar.pdf 2018-12-11