!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Energi & Miljö

                    

BRF Lysbomben har under det senaste decenniet genomfört en rad investeringar för att spara energi och minska vårt ekologiska fotavtryck i samhället.

Hållbarhetspolicy

Sedan 2003 arbetar styrelsen utifrån en hållbarhetspolicy för ett samlat ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart boende.

Energideklaration

Under 2008 genomförde föreningen sin lagstadgade energideklaration. Av det certifikat som Boverket utfärdade i november 2008 framgår att fastigheten placeras i den högsta klassen med en specifik energiförbrukning på 106,79 kWh/ kvm, år. Genomsnittet för hus av denna åldersklass är ca 40 % högre och normen för nyproducerade hus är 110 kWh/kvm, år.  Energikostnaderna har ökat sedan 2012 som ett resultat av ökade kostnader för uppvärmning av lägenheter och hyreslokaler (temperaturen höjdes efter klagomål från de boende). Däremot har elförbrukningen minskat med 5,84 kwh/kvm under samma period.

Uppvärmning

Huset är uppvärmt med fjärrvärme. Frånluftsanslutna värmepumpar gör att vi har mycket god energieffektivitet i huset. 1998 - 1999 investerade föreningen i ombyggnad och omstart av existerande värmepumpar till nya godkända freoner som kylmedel.

Tilläggsisolering av fasaden

2002 - 2003 genomfördes en total fasadrenovering av fastigheten. Genom att samtidigt tilläggsisolera fasaderna blev denna energibesparingsåtgärd mycket kostnadseffektiv.

Asbest och PCB-sanering

Samtliga vindskivor på balkongerna var ursprungligen tillverkade av asbestcement. I samband med fasadrenoveringen ersattes dessa med vindskivor av godkänt material. Även befintlig PCB i byggfogar etc. avlägsnades för destruktion i samband med fasadrenoveringen av certifierad personal.

Radon

Uppvärmningssäsongen 2004/5 uppmättes radonhalterna i Lysbomben enligt det av miljöförvaltningen förelagda mätprogrammet och resultatet rapporterades till miljöförvaltningen. Huvuddelen av mätvärdena låg under 100 Bequerel/kubikmeter dvs. mindre än hälften av det tillåtna värdet 200 Bequerel/kubikmeter. Radonmätningarna skall upprepas vart tionde år.

Översyn av fönster och balkongdörrar

Samtliga fönster och balkongdörrar kontrollerades, justerades, målades och försågs med ny tätningslist 2005-2006.

Avfallshantering

2002 inreddes ett nytt grovsoprum för källsortering av tidningar och förpackningar. Grovsoprummet renoverades 2013. För närvarande ingår sortering av tidningar, wellpapp och pappersförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar, färgat och ofärgat glas, elektroniskt avfall, lampor, batterier samt grovavfall i källsorteringen. I grovsoprummet finns även en bokhylla som fungerar som informellt ”bibliotek” där de boende kan lämna böcker och hitta nya läsupplevelser.

Insamling av grovavfall

Styrelsen ställer då och då upp en inhyrd container utanför fastigheten som ger de boende möjlighet att slänga grovsopor från källarkontor och vindsförråd. När detta sker aviseras på de elektroniska anslagstavlorna i samtliga entréer.

Elförbrukning

Styrelsen följer kontinuerligt fastighetens förbrukningssiffror som dokumenteras i form av energistatistik. Förbrukningen av fastighetsel är relativt låg men möjligheterna till ytterligare energibesparingsåtgärder prioriteras av styrelsen.

Ny energieffektiva tvättstugor

År 2008 renoverades samtliga tvättstugor och utrustades med nya energi- och vattensnåla tvättmaskiner och nya energieffektiva torktumlare och torkskåp vilket kommer att spara både energi och miljö. Flytande tvättmedel doseras från en central pumpanläggning enligt valt program. Tvättmedelsmängden beräknas automatiskt bl.a. efter vikten på tvätten, vilket sparar miljön och leder till mindre övergödning i våra vattendrag och i Östersjön. Det flytande tvättmedlet är miljömärkt och allergitestat.

Installation av energisnål belysning på hissplanen och i utrymningstrappor

Under 2009 installerades rörelsestyrd och energieffektiv armatur på de 60 hissplanen. De fyra separata utrymningstrapporna utrustades med liknande energibesparande armatur under 2009. Av säkerhetsskäl installeras också ett back-up system som ser till att belysningen i trapphuset fungerar i 60 minuter vid ett eventuellt strömavbrott och tillräckligt länge för att tillåta en säker evakuering vid större brand då inte hissarna kan användas.

Systematiskt brandskyddsarbete

Det systematiska brandskyddsarbetet i en förening är av mycket stor betydelse också för inomhusmiljön. Samtliga lägenheter har försetts med brandvarnare på föreningens bekostnad. Föreningen har under 2009 låtit genomföra en totalinventering av brandskyddet i huset.

Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK

Föreningens senaste obligatoriska ventilationskontroll, OVK, genomfördes under februari 2009 (intervall vart 6:e år). Samtliga fläktar ersattes med nya moderna och energieffektivare fläktar under 2014.

Egentillsyn enligt miljöbalken

Miljöförvaltningen genomförde i maj 2008 en tillsyn av föreningens egentillsyn enligt miljöbalken och kunde konstatera att styrelsen har god kunskap om huset.

Trädvårdspolicy

Lysbomben är omgiven av en generös tomt av stort värde för de boende och för omgivningen. De grönskande träden skapar trivsel för de boende och ökar områdets attraktion. Styrelsens uppgift är att värna och vårda denna resurs. Styrelsen beslutade 2009 om en trädvårdspolicy som definierar hur föreningen skall vårda sina träd. Policyn är att inga träd ska avverkas om de inte är allvarligt skadade eller saknar förutsättningar för att kunna utvecklas. Om ett träd måste avverkas ska tillstånd inhämtas från markägaren (Fastighetsverket) i enlighet med avtalet från 1962. Eventuell beskärning ska endast ske efter konsultation med trädexperter (arborister). Styrelsen ska aktivt verka för att nya träd ersätter nedtagna. Möjligheten att plantera ytterligare träd ska även främjas.