!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Rutinbeskrivning vid störande arbete,renovering

Störande Arbete

Arbete med bilning, rivning, och mer omfattande borrning får endast ske vardagar 08.00-16.00. Under söndagar, helgdagar, helgdagsaftnar får inget störande arbete utföras

Renoveringsansökan

Medlem som vill renovera sin bostadsrätt skall först inhämta tillstånd från styrelsen innan arbetet får påbörjas. Blanketten ”Renoveringsansökan” fylls i, skrivs under och mailas till renoveringsansvarig handläggare i styrelsen (för närvarande Milo Lavén). Denne gör så fort som möjligt en bedömning om ansökan kan godkännas i sin nuvarande form eller efter eventuella kompletterande uppgifter.  Beslutet ges i form av returnerad ansökningsblankett enligt överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren. Samtliga renoveringsansökningar arkiveras i för därtill avsedd pärm som den renoveringsansvarige ansvarar för.

Anmälan av störande arbete

Medlem som fått sin renoveringsansökan godkänd ska därefter fylla i blanketten ”Störande arbeten" blankett störande arbete och i samråd med anlitad entreprenör med tydlig information om när störande arbete kommer att ske. Blanketten skall vara styrelsens renoveringsansvarige tillhanda senast tio(10) dagar innan störande arbete är tänkt att starta. Efter kontroll av att blanketten är korrekt ifylld skickas denna vidare till den som är ansvarig för de elektroniska informationstavlorna i portarna (för närvarande Paula Thunberg Bertolone). Denne ser till att informationen om störande arbeten finns anslagen på alla fyra infotavlor så fort som möjligt och senast fem (5) dagar innan renoveringen påbörjas samt att den också är tydlig och läsbar. Den infoansvarige ansvarar också för att informationen tas bort när renoveringen är slutförd. Störande arbete får inte påbörjas innan arbetet är aviserat på de elektroniska anslagstavlorna. Blanketten för störande arbeten arkiveras sedan tillsammans med renoveringsansökan enligt ovan.

Byggavfall och storsäckar

 Om du ska placera säcken på offentlig plats måste du först söka tillstånd hos Polisen. Exempel på offentlig plats är gatan, trottoaren, och parken. Även förgårdsmark som ligger mellan en fastighet och en gång- eller körbana räknas som offentlig plats.

 Den som beställer renoveringen är ansvarig och ska ansöka om tillståndet. Om du renoverar din egen lägenhet eller lokal är det du som är ansvarig.  Ansvarigs namn och telefonnummer ska finnas väl synligt på säcken.

 Använd blanketten "Ansökan tillstånd ordningslagen" på Polisen webbplats.  Betala den adminstrativa avgiften innan du skickar in blanketten. Bifoga kvittot tillsammans med ansökan. Ansök i god tid. Senast en vecka innan du vill att tillståndet ska börja gälla ska din ansökan kommit in till Polisen.

 Tänk på:

  • Materialet ska hanteras så att förbipasserande inte kan skadas. Om reglerna inte följs kan du rapporteras för brott mot ordningslagen 3:1 (Olaga upplag) vilket alltid medför böter.
  • Välj gärna en säck som går att stänga. Det minskar risken för att materialet åker ut på gatan och att andra slänger skräp i säcken.
  • Ska du renovera under en längre period och behöver flera säckar – beställ hämtning av säckarna allt eftersom de fylls.http://foretag.stockholm.se/upplatelserFöreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.
  • Mer info kan du hitta på:
  • http://foretag.stockholm.se/upplatelser

    http://www.anmalstorsack.se/

    Föreningen förbehåller sig rätten att, på bostadsrättshavarens bekostnad, avlägsna säckar som ej hanterats i enlighet med bestämmelserna.

Dokument

Renoveringsansökan skrivbar.pdf 2018-12-11